Tượng tròn – là dạng tượng mà người ta có thể đi vòng xung quanh để xem; khác với kiểu tượng hoặc phù điêu gắn lưng vào tường. Cách xây dựng hình khối tượng tròn trong hệ không gian 3 chiều; nhưng những quan niệm về không gian tạo hình hiện đại đã có rất nhiều những “lập luận” để khuếch tán tính “phương – chiều” của sự vật, do vậy mà tính “trang trí – bài cách” ngày càng trở nên được chú trọng tới…
Mối quan hệ của nó, điêu khắc – kiến trúc luôn có sự tác động qua lại, như trong mối quan hệ của hệ thống điêu khắc nhà thờ với kiến trúc gô tích và hệ thống điêu khắc phật giáo với kiến trúc chùa; nhưng cái gì quyết định cái gì, cái gì là chủ thể, cái gì có trước… thì còn nhiều ý kiến nghiên cứu.
Cũng giống như “nguồn gốc Nt” từ Lao động; hay từ Tôn giáo – tâm linh (?)
Trong quá trình sáng tạo, một điêu khắc gia có thể không hề nghĩ tới cái ko gian kiến trúc cụ thể trước khi họ làm bức tượng theo cảm hứng tạo hình của họ; trừ phi điêu khắc ấy được đặt hàng cho một kgian kiến trúc cụ thể cụ thể. Nhưng thể loại tượng đài, mang đặc trưng tất yếu, phải chịu sự chi phối của không gian kiến trúc.